Skip to main content

Opwekkingsliederen

Veelgestelde vragen

Met het uitgeven van de Opwekkingsliederen geven we niet alleen vorm aan onze missie, maar wordt die ook financieel ondersteund. We vinden het geweldig als de liederen overal worden gezongen omdat het mensen helpt om Jezus te volgen in de kracht van de Heilige Geest. Daarbij gaan we uit van legaal gebruik, binnen de kaders die de uitgegeven liederen beschermen. Omdat er veel vragen over binnenkomen, geven we aan de hand van onderstaande vragen o.a. een toelichting op wat onder legaal gebruik wordt verstaan. 

Legaal gebruiken

Mag ik de tekst van een lied overnemen op bijvoorbeeld een geboortekaartje?

Dit valt onder het reprografisch recht en moet aangevraagd worden bij de muziekuitgever van het betreffende lied. Voor Opwekkingsliederen is dat Small Stone Media: www.smallstonemedia.com.

Ik wil Opwekkingsliederen overnemen in een liturgie. Mag dat zomaar?

Als de gemeente waar je deel van uitmaakt aangesloten is bij CCLI mogen alle liederen worden gebruikt en hoef je hiervoor geen aparte toestemming aan te vragen. Is de gemeente niet aangesloten bij CCLI dan moet je voor ieder gebruik toestemming vragen bij de diverse muziekuitgevers van de over te nemen liederen. Voor de meeste Opwekkingsliederen kun je dit doen via Small Stone Media: www.smallstonemedia.com.

Ik wil tracks overnemen op een verzamel-cd met een kleine oplage. Mag dat?

De tracks zijn het eigendom van Stichting Opwekking. Overname van tracks op andere cd’s is niet toegestaan. Wie officieel een album wil uitbrengen met daarop Opwekkingsliederen, dient hiervoor contact op te nemen met de uitgever en rechtenbeheerder van Opwekkingsliederen. Neem hiervoor contact op met muziekproducties@opwekking.nl

Hoe zit het met auteursrechten?

Opwekking is de uitgever van de muziekbundels en cd’s Opwekkingsliederen, de serie life@opwekking en de serie Opwekking Kids. Als initiatiefnemer, samensteller, ontwikkelaar en producer zijn we eigenaar van de producten die we uitgeven. Maar wij zijn niet de eigenaar van de (meeste) liederen die in onze muziekuitgaven staan. Daarom staat bij ieder lied afzonderlijk vermeld wie de tekstdichter, componist en uitgever (© copyrighthouder = aanspreekpunt) van het betreffende lied is. Opwekking is wel eigenaar van de naam ‘Opwekkingsliederen’, dit is onze merknaam. Dat betekent dat de naam beschermd is, en niet door anderen (particulieren of uitgevers) gebruikt mag worden voor publicaties en uitgaven.

Als je een lied wil gebruiken, dan is het belangrijk dat je de auteursrechten niet schendt.

Wat doet Buma/Stemra?

Buma/Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland voor wat betreft de uitvoerings- en mechanische rechten. Zij zorgen ervoor dat auteurs vergoedingen ontvangen voor het gebruik van hun composities. Wie muziek openbaar wil maken, betaalt hiervoor via Buma een vergoeding. Buma behartigt dus de uitvoeringsrechten. Daarbij valt te denken aan muziek in winkels, horecagelegenheden en kerken of optredens en concerten. Wie muziek wil verveelvoudigen op beeld- of geluidsdragers voor openbaar gebruik, heeft vooraf toestemming nodig van Stemra, want Stemra behartigt de mechanische rechten.

Wat doet CCLI?

Christian Copyright Licensing International (CCLI) verleent toestemming aan kerken en organisaties om zonder omslachtige procedures op betaalbare wijze, legaal liedteksten te mogen afdrukken en projecteren bij kerkelijke activiteiten zoals samenkomsten, huisgroepen, jeugd – en kinderwerk, tijdens conferenties en degelijke. CCLI vertegenwoordigt dus namens de auteurs en muziekuitgevers het reprografische recht en betaalt uit de ontvangen gelden de schrijvers van de liederen voor hun werk en draagt zo bij aan het ontstaan van nieuwe (Opwekkings)liederen.

Overige vragen

Staan de teksten van de Opwekkingsliederen ook op internet?

De teksten van de Opwekkingsbundel zijn niet integraal te vinden op internet. Als je deze wél tegenkomt, dan is dat zonder toestemming, dus illegaal. Losse liedteksten zijn soms te vinden op een site van de betreffende auteur of uitgever van het lied. Aan het gebruik van de teksten zijn auteursrechten verbonden, die door de gebruiker betaald moeten worden. In de verkoopprijs van de tekstboekjes, cd’s e.d. zijn deze auteursrechten verwerkt. Wellicht worden de teksten in de toekomst wel tegen betaling aangeboden via internet. Op dit moment zijn daar nog geen concrete plannen voor. Het is om deze reden ook niet mogelijk om de tekst van één lied via e-mail bij ons aan te vragen. Wij verwijzen naar het bestaan van de bij ons te bestellen OPS pro waarop wel alle digitale tekstbestanden staan van onze muziekuitgaven.

Zijn de Opwekkingsliederen ook in het Engels verkrijgbaar? Of in andere talen?

Niet in deze samenstelling. De originele Engelse teksten van in het Nederlands vertaalde liederen zijn in veel gevallen te bestellen bij de uitgever zoals vermeld in de copyrightgegevens van elk lied of via info@smallstonemedia.com. Een beperkt aantal Opwekkingsliederen wordt door Stichting Gave www.gave.nl, kerkelijk werk onder vluchtelingen, ook in diverse andere talen uitgegeven.

Hoe zit het met vertalingen?

We richten ons met Opwekkingsliederen in eerste instantie op oorspronkelijk Nederlandstalige liederen, maar het komt vaak voor dat een anderstaliglied vertaald wordt in het Nederlands en in de bundel terechtkomt. Dit is niet vanzelfsprekend. Een Engelstalig lied kan voorkeur hebben, maar zal daarna opnieuw beoordeeld worden op basis van de Nederlandse vertaling. Pas als de vertaling zelf ook de voorkeur heeft binnen de selectiecommissie, kan er gekozen worden voor dit lied. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een nieuwe vertaling gemaakt wordt waar er al een is. Dit gebeurt alleen als binnen de commissie niet voldoende draagvlak is voor de al bestaande vertaling of dat deze in details discussie oproept, maar er wel groot enthousiasme is over het lied op zich.

Ik wil bij de Opwekkingband meespelen. Hoe doe ik dat?

De band zoekt vooral zelf muzikanten uit en niet andersom; er wordt dus naar leden gezocht als de gelegenheid of noodzaak daar is. Verschillende leden van de Opwekkingband zijn vanuit Opwekking of de band benaderd om onderdeel te worden van de groep. Er is dan ook geen vaste procedure om je aan te melden en de vraag om mee te kunnen spelen, zal vrijwel altijd beantwoord worden met bovenstaande uitleg. Een duidelijke richtlijn die Opwekking hanteert voor bandleden: de leden zijn professioneel of semiprofessioneel muzikant en hebben bij voorkeur ook al brede ervaring.

Opwekking in Concert

Iedere keer is het een feest om nieuwe Opwekkingsliederen op te nemen: nieuwe liederen uit binnen- en buitenland om God te aanbidden. En jij kunt erbij zijn, want we gaan het land in!